حضور شرکت بندرآبادان ده هزار در سومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران (پروژه بغداد)


 

حضور شرکت بندرآبادان ده هزار در سومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران  (پروژه بغداد)

 

حضور شرکت بندرآبادان ده هزار در سومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران (پروژه بغداد)

24 الی 27 بهمن ماه 1395 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بغداد